new Online Batch 1st Batch:10th Jan 2023 2nd Batch:25th Jan 2023 3rd Batch:15th Feb 2023 Offline Batch 1st Batch:10th Jan 2023 2nd Batch:25th Jan 2023 3rd Batch:15th Feb 2023

New Batches

CSIR NET/GATE Regular New Batch June 2023

Course Subject Online Offline Registration
CSIR NET/GATE Chemical Science

1st Batch:10th Jan 2023 2nd Batch:25th Jan 2023 3rd Batch:15th Feb 2023

1st Batch:10th Jan 2023 2nd Batch:25th Jan 2023 3rd Batch:15th Feb 2023

Enroll Now
CSIR NET/GATE Physical Science

1st Batch:10th Jan 2023 2nd Batch:25th Jan 2023 3rd Batch:15th Feb 2023

1st Batch:10th Jan 2023 2nd Batch:25th Jan 2023 3rd Batch:15th Feb 2023

Enroll Now

CSIR NET/GATE Weekend New Batch June 2023

Course Subject Online Offline Registration
CSIR NET/GATE Chemical Science 1st Batch: 14th Jan & 2nd Batch: 4th Feb 2023

1st Batch: 14th Jan & 2nd Batch: 4th Feb 2023
Enroll Now
CSIR NET/GATE Physical Science 1st Batch: 14th Jan & 2nd Batch: 4th Feb 2023

1st Batch: 14th Jan & 2nd Batch: 4th Feb 2023
Enroll Now